RGW Roclawski Rechtsanwälte

RGW BERLIN

RGW WARSZAWA

Znaczenie niemiecko-polskich kontaktów gospodarczych w ostatnich latach znacząco wzrosło, a wymiana handlowa pomiędzy przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą w obu krajach, rozwija się w dalszym ciągu intensywnie. Nie można pominąć licznych inwestycji niemieckich przedsiębiorstw w Polsce oraz polskich w Niemczech.

Sprawy z elementami międzynarodowymi odgrywają coraz większą rolę i muszą być rozpatrywane z jednej strony z perspektywy krajowych porządków prawnych poszczególnych uczestników obrotu gospodarczego, a z drugiej – w świetle przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego dla działających na poziomie transgranicznym przedsiębiorstw wymaga nie tylko gruntownej znajomości systemów prawnych obu państw i ich języków, ale również odpowiedniego doświadczenia, zrozumienia międzynarodowych procesów gospodarczych oraz specyfiki polskiego i niemieckiego rynku w danej branży.

Celem naszej Kancelarii jest spełnienie oczekiwań Klientów niemieckojęzycznych, prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, jak również Klientów polskojęzycznych, działających na rynku niemieckim, w zakresie profesjonalnego doradztwa prawnego.

NASZE MOCNE STRONY W ZAKRESIE NIEMIECKO-POLSKIEGO DORADZTWA PRAWNEGO:

  • znajomość prawa niemieckiego, polskiego oraz europejskiego,
  • biegła znajomość języka niemieckiego oraz polskiego,
  • biura w Warszawie i Berlinie,
  • uprawnienie do reprezentowania przed niemieckimi (z wyjątkiem BGH) oraz polskimi sądami (w tym przed SN) i organami administracji,
  • długoletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa gospodarczego z elementami międzynarodowymi (kancelaria RGW w Warszawie istnieje od początku 2007 r.),
  • wysoko wykwalifikowany i zmotywowany Zespół,
  • współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin.

PLANUJĄ PAŃSTWO INWESTYCJĘ?

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz przy przejęciach istniejących przedsiębiorstw. Przeprowadzamy due dilligence, opiniujemy oraz sporządzamy projekty umów i statutów spółek, zgłaszamy spółkę do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

JESTEŚCIE PAŃSTWO CZYNNYMI PRZEDSIĘBIORCAMI?

Doradzamy w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w Polsce lub w Niemczech. Sporządzamy projekty aktów korporacyjnych, umów z klientami i kontrahentami oraz ogólnych warunków umów. Przeprowadzamy zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy.

ZATRUDNIAJĄ PAŃSTWO PRACOWNIKÓW?

Pomagamy w sprawach związanych z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym. W przypadku sporów pracowniczych reprezentujemy w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi, jak również w postępowaniach przed sądami pracy.

PAŃSTWA KONTRAHENT NIE WYKONUJE ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH?

Reprezentujemy strony sporu w negocjacjach w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu oraz w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej przed sądami w Niemczech i w Polsce. Oceniamy ewentualne ryzyka procesowe oraz wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania. Doradzamy przy egzekwowaniu roszczeń na terenie obu państw, Polski i Niemiec.

ZOSTALIŚCIE PAŃSTWO DOTKNIĘCI BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Wspieramy Państwa przy wystosowaniu wezwania o zaniechanie naruszeń oraz przy podejmowaniu ewentualnych kroków na drodze sądowej. Opiniujemy konkretny stan faktyczny według prawa niemieckiego lub polskiego, z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej.

ZARZUCONO PAŃSTWU CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Wskazujemy możliwe strategie obrony oraz reprezentujemy w postępowaniach pozasądowych i sądowych. Udzielamy odpowiednich porad w celu uniknięcia dalszych wezwań do zaniechania naruszeń oraz dostosowania oferty do obowiązujących przepisów prawa.

BIORĄ PAŃSTWO UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?

Dokonujemy dla Państwa kontroli pod kątem zgodności z prawem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oceniamy Państwa ofertę pod względem spełniania wskazanych kryteriów przetargu. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu odwoławczym oraz przy zawieraniu umowy ze zleceniodawcą.

MYŚLĄ PAŃSTWO O ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Przedstawimy Państwu opracowane indywidualnie możliwości wdrożenia postępowania naprawczego lub likwidacyjnego. Doradzimy w zakresie oceny konieczności zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wyjaśnimy zasady i przebieg postępowania upadłościowego w Niemczech lub w Polsce.

 

Kancelaria RGW stawia na zindywidualizowane i wyspecjalizowane doradztwo prawne z zachowaniem najwyższych standardów zawodowych.

W przypadku zainteresowania bliższymi informacjami na temat działalności Kancelarii RGW oraz w celu przedstawienia nam Państwa sprawy, prosimy o nawiązanie kontaktu z naszymi doradcami w Berlinie albo w Warszawie.

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

PRAWO HANDLOWE I PRAWO SPÓŁEK

PRAWO TRANSPORTOWE

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

PRAWO PRACY

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

PRAWO POLSKIE