W obrocie prawnym z udziałem podmiotów z różnych państw pojawia się szereg problemów natury prawnej, które sprowadzić można do następujących punktów:

– ustalenie prawa właściwego dla danego stosunku prawnego,

– istnienie jurysdykcji krajowej w przypadku sporu prawnego (właściwość międzynarodowa sądów),

– wykonywanie orzeczeń i dokumentów urzędowych sporządzonych w innym państwie.

Kancelaria RGW Roclawski Rechtsanwälte oferuje pomoc prawną w rozwiązywaniu powyższych kwestii z uwzględnieniem właściwych regulacji, poczynając od etapu przygotowywania umów z elementem międzynarodowym, poprzez ustalanie prawa i sądu właściwego do rozwiązania wynikłego sporu, aż do reprezentowania Klienta przed odpowiednim sądem w Polsce lub w Niemczech.

Ponadto asystujemy naszym Klientom przy dochodzeniu roszczeń od kontrahentów z innego kraju oraz w postępowaniach o uznanie i wykonanie prawomocnych orzeczeń zapadłych zagranicą.

Ważne akty prawne:

Niemcy

Polska

Ustawa wprowadzająca do niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, skrót „EGBGB”)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ( Rzym II )

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. o współpracy między Państwami Członkowskimi w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych