Dzięki doświadczeniu w zakresie prawa niemieckiego i polskiego, możemy zaproponować naszym Klientom doradztwo obejmujące różne aspekty prawa cywilnego, które poddawane są analizie na podstawie przepisów obu porządków prawnych.

Zespół Kancelarii RGW doradza swoim Klientom w zakresie prawa zobowiązań – na etapie negocjowania i konstruowania umów różnego typu, w tym umów sprzedaży (również sprzedaż przedsiębiorstwa czy nieruchomości), umów dostawy, leasingu, najmu, dzierżawy, umów o świadczenie usług itp. Asystujemy w dochodzeniu roszczeń wynikających ze zobowiązań umownych i pozaumownych (czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia).

Posiadamy duże doświadczenie w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych osób prawnych, takich jak dobre imię czy prawo do firmy, w tym w środkach masowego komunikowania. Zważywszy na szereg negatywnych konsekwencji, które mogą powstać dla przedsiębiorcy w wyniku rozpowszechnienia informacji naruszających jego dobra osobiste, szczególnie istotne jest szybkie reagowanie w tego typu sprawach np. poprzez uzyskanie sądowego zabezpieczenia roszczeń.

Zapewniamy naszym Klientom zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w Polsce i w Niemczech, obejmujące prowadzenie wymiany pism procesowych oraz osobiste stawiennictwo na rozprawach i posiedzeniach, w tym posiedzeniach pojednawczych i negocjacjach z przeciwnikiem procesowym.

Ważne akty prawne:

Niemcy

Polska

Niemiecki kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch, skrót „BGB”) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Kodeks postępowania cywilnego(Zivilprozessordnung, skrót „ZPO”) Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego