Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Klientom RGW proponujemy kompleksowe rozwiązania prawne, uwzględniające ich najlepiej pojęte interesy. Każdorazowo na potrzeby opracowywanego projektu RGW tworzy zespół prawników składający się z adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych.

Proponujemy pomoc prawną obejmującą między innymi:

• sporządzanie oraz opiniowanie umów

•sporządzanie opinii prawnych

•prowadzenie negocjacji

• audyt prawny (analiza przedinwestycyjna due diligence)

• reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych i
gospodarczych

•reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej

•windykację należności

• sprawy dot. czynów nieuczciwej konkurencji

Preferowane praktyki:

•doradztwo w zakresie prawa cywilnego

•doradztwo w zakresie prawa handlowego, w tym zakładanie spółek, ich restrukturyzację, łączenie i podział

• doradztwo w zakresie prawa gospodarczego

• doradztwo w zakresie prawa pracy

• doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych

•doradztwo w zakresie prawa nieruchomości

• doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, w
szczególności prawa budowlanego

•doradztwo w zakresie prawa podatkowego.

Doradztwo w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in.:

• odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych

• odszkodowania z tytułu odpowiedzialności ex contractu

• sprzedaż i nabywanie praw rzeczowych

• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

• ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

• prawo umów.

Doradztwo w zakresie prawa handlowego i spółek obejmuje m.in.:

• przygotowywanie umów spółek

• przekształcanie spółek

• przeprowadzanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń

• zgłaszanie zmian do sądu rejestrowego

• likwidowanie spółek

• odpowiedzialność członków Zarządu

• zaskarżanie uchwał wspólników.

Doradztwo w zakresie prawa gospodarczego obejmuje m. in.:

• prawo koncesji, licencji i zezwoleń

• zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

• doradztwo w zakresie regulowanej działalności gospodarczej

• oddziały i przedstawicielstwa

• czyny nieuczciwej konkurencji

• kontrolę koncentracji

• postępowania przed organami ochrony konkurencji

• terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

Doradztwo w zakresie prawa pracy obejmuje m.in.:

• spory pracownicze

• odpowiedzialność materialną pracowników

• układy zbiorowe pracy

• politykę zatrudnienia

• prawo pracy Unii Europejskiej.

Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje m.in.:

•doradztwo prawne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

• analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofert złożonych innych wykonawców

• przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pism w postępowaniu o zamówienie publiczne

• sporządzanie środków ochrony prawnej; reprezentacja przed właściwymi organami odwoławczymi oraz sądami powszechnymi

• przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu zamówień publicznych

• reprezentacja w sporach z zamawiającymi na etapie wykonania umowy o zamówienie publiczne

• przygotowanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych

Doradztwo w zakresie prawa nieruchomości obejmuje m.in.:

• audyt prawny przedinwestycyjny

• podział nieruchomości

• prawo pierwokupu i odkupu

• wywłaszczanie nieruchomości

• sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste

• przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.

Doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego obejmuje m.in.:

• prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

• postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

• planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

• prawo ochrony środowiska – odpowiedzialność w ochronie środowiska

• partnerstwo publiczno – prywatne.

Pomoc prawna dla osób fizycznych

Proponujemy pomoc prawną obejmującą między innymi:

• sporządzanie oraz opiniowanie umów

• sporządzanie opinii prawnych

• prowadzenie negocjacji

•reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych i karnych

• reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej,

Preferowane praktyki:

• sprawy sporne z pracodawcami

• sprawy o ochronę dóbr osobistych

• sprawy o ochronę praw autorskich

• postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym

• skargi i zażalenia na decyzje administracyjne

• windykacja należności.