Kancelaria RGW Roclawski Rechtsanwälte doradza przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski i Niemiec m.in. w zakresie spraw korporacyjnych (przygotowywanie projektów uchwał, umów, przeprowadzanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, składanie wniosków do właściwych organów rejestrowych, reprezentowanie przed sądami i urzędami), jak również w zakresie zawierania i wykonywania umów handlowych (negocjowanie umów, przygotowywanie projektów umów, wprowadzanie zmian do umów, dochodzenie roszczeń w przypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy, reprezentowanie Klienta na etapie przedsądowym i sądowym).

Biorąc pod uwagę, iż właściwa polityka compliance pozwala na uniknięcie wielu niekorzystnych dla podmiotów gospodarczych skutków, istotnym aspektem naszej działalności jest przeprowadzanie audytów prawnych i sporządzanie opinii prawnych, służących analizie możliwych skutków określonych działań organów spółek i ich ocenie pod kątem zgodności z normami prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.

Dla podmiotów wchodzących na rynek lub zainteresowanych restrukturyzacją swojego przedsiębiorstwa, oferujemy pomoc prawną przy zakładaniu spółek prawa handlowego, która obejmuje m.in. sporządzenie właściwego aktu założycielskiego, umowy spółki czy statutu oraz przeprowadzenie w imieniu Klienta procesu rejestracji spółki przed właściwym organem rejestrowym w Polsce lub w Niemczech.

Kancelaria RGW bierze również udział w transakcjach M&A, przygotowując w sposób kompleksowy procesy fuzji, przejęć czy przekształceń podmiotów gospodarczych, włączając w to przeprowadzenie due dilligence. Dzięki ścisłej współpracy z doradcami podatkowymi w ramach grupy RGW, jesteśmy w stanie zapewnić nadzór również nad podatkowymi aspektami tego typu transakcji.

Ponadto, doradzamy w kwestiach związanych z likwidacją spółki, ogłoszeniem upadłości czy prowadzeniem postępowania upadłościowego.

Ważne akty prawne:

Niemcy

Polska

Kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch, skrót „HGB”) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, skrót GmbHG) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz, skrót „AktG”)
Ustawa o działalności gospodarczej (Gewerbeordnung skrót „GewO”) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa o postępowaniu upadłościowym(Insolvenzordnung, skrót „InsO”) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze