Kancelaria RGW Roclawski Rechtsanwälte oferuje swoim Klientom również doradztwo w dziedzinie prawa pracy.

Nasze usługi obejmują sporządzanie projektów umów o pracę (w tym umów z członkami zarządów spółek), oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, porozumień o rozwiązaniu stosunku pracy za zgodą obu stron, wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy, zawiadomień pracowników o przejęciu zakładu pracy, zawiadomień do związków zawodowych oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia pracodawcy.

Reprezentujemy naszych Klientów przed polskimi i niemieckimi sądami pracy na wszystkich etapach postępowania (z wyjątkiem postępowania przed niemieckim BGH), co dotyczy zarówno wymiany pism procesowych, jak i stawiennictwa na rozprawach, posiedzeniach czy spotkaniach z mediatorem.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji przy rozwiązywaniu kwestii związanych z prawnymi aspektami zatrudniania pracowników, które mogą pojawić się w toku codziennej działalności. Sporządzamy opinie prawne dotyczące interesujących naszych Klientów zagadnień, przedstawiając kompleksowe rozwiązania i ewentualne scenariusze działania wraz z wiążącymi się z nimi konsekwencjami prawnymi. Zakres zagadnień obejmuje również zapobieganie dyskryminacji w pracy, zwalczanie mobbingu czy ochronę dóbr osobistych pracodawców i pracowników.

Ważne akty prawne:

Niemcy

Polska

Niemiecki kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch, skrót „BGB”)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa o ochronieprzed wypowiedzeniem(Kündigungsschutzgesetz skrót „KSchG”)

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Ustawa o wprowadzeniu powszechnej płacy minimalnej (Gesetz zur Regelung des allgemeinen Mindestlohns skrót „MiLoG”)

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Ustawa o delegowaniu pracowników(Arbeitnehmer-Entsendegesetz skrót „AEntG”)

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa o wynagrodzeniu za czas niezdolności do pracy (Entgeltfortzahlungsgesetz skrót „EFZG”)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Federalna ustawa o urlopach(Bundesurlaubsgesetz skrót „BUrlG”)

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Ustawa o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz skrót „ArbZG”)

Ustawa o pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i na czas określony (Teilzeit- und Befristungsgesetz skrót „TzBfG”)

Ustawa o ochronie matek czynnych zawodowo(Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter skrót „MuSchG”)