Category

Branża produkcyjna

Tajemnica przedsiębiorstwa w nowej odsłonie

By | Branża produkcyjna | No Comments

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – projekt

9 czerwca 2018 r. minął termin wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. O dyrektywie dotyczącej „trade secrets” pisaliśmy już w Portalu UCLP (link).

W Polsce nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie prac legislacyjnych w Sejmie.

Zmiany obejmą głównie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, odnoszący się do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Opis czynu nieuczciwej konkurencji

W obecnym stanie prawnym czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 1 uznk jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Natomiast projekt ustawy przewiduje, że czynem takim ma być ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nowe przepisy precyzują, w jakich okolicznościach działania stanowią czyn nieuczciwej konkurencji:

Wskazane sytuacje mają charakter przykładowy, o czym świadczy zwrot „w szczególności”.

Definicja „tajemnicy przedsiębiorstwa”

Istotną zmianą jest również nowe brzmienie definicji „tajemnicy przedsiębiorstwa”, która została sformułowana następująco:

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

Dotychczas przedsiębiorca musiał podjąć „niezbędne działania” w celu zachowania poufności informacji. Nowe brzmienie ustawy odnosi się do pojęcia „należytej staranności”, przy podejmowaniu działań w celu utrzymania poufności tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym zakresie należy oczekiwać, ze do przedsiębiorców stosować będzie się podwyższony miernik staranności zgodnie z art. 355 KC.

Ustawodawca zrezygnował również z przesłanki „ujawnienia do wiadomości publicznej”. Tajemnica przedsiębiorstwa według nowych zasad nie może być bowiem znana powszechnie lub łatwo dostępna osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji. Zmienia się zatem kręg podmiotów, których wiedza ma być miernikiem utrzymania informacji w poufności.

 

Rozszerzenie katalogu roszczeń cywilnoprawnych

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa sąd, na wniosek uprawnionego, będzie mógł zobowiązać pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku, w oznaczony sposób i w oznaczonym zakresie, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na okoliczności dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnieniem będzie m.in. sposób dokonania czynu, wartość informacji, których dotyczył czyn, skutek czynu oraz prawdopodobieństwo dokonania czynu nieuczciwej konkurencji w przyszłości.

Ponadto sąd będzie mógł zobowiązać sprawcę do zapłaty na rzecz poszkodowanego stosownego wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji, przez czas nie dłuższy niż do ustania stanu tajemnicy.

Nowy typ przestępstwa

Ustawa wprowadzi do polskiego porządku prawnego nowy typ czynu zabronionego, polegający na ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą sprawca zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy.

W porównaniu do czynu penalizowanego w art. 241 § 2 KK, który dotyczy jedynie publicznego rozpowszechniania wiadomości z rozprawy prowadzonej z wyłączeniem jawności, wskazany powyżej czyn z uzna kładzie nacisk na wykorzystanie i ujawnienie informacji, które nie musi odbywać się publicznie.

Przestępstwo to zagrożone będzie karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz ścigane na wniosek.